Működési szabályzat

amit a Rend tagjai 2017. december 29-én elfogadtak, írásba foglaltak és aláírásukkal megerősítettek.

A Rend alapítója Rudas Ferenc 2015. decemberben nemes felajánlást tett, amikor a nevével jegyzett kitüntetés adományozásáról rendelkezett azon személyek részére, akik az FTC Baráti Körért, illetve szélesebb körben a Ferencvárosi Torna Clubért önzetlenül tettek és tesznek. A kitüntetésre és ezzel a Rudas rend tagjává válásra azok érdemesek, akik támogató munkájának közös mozgatórúgója az FTC feltétlen szeretete, a hagyományok tisztelete a jelenkorban, hogy élőn maradjon az Fradi család vonzereje a klub alapítóinak jelszavához igazodóan, azaz „erkölcs, erő, egyetértés” vezesse működésünk.

 1. Az alapítói szándék szerint – Rudas Ferencnek a nemzeti válogatottban lejátszott mérkőzésszámához igazodóan -, egyidejűleg 23 fő jogosult a kitüntető cím viselésére.
 1. A Rudas rend kitüntetés zöld-fehér kereszt, középpontjában az FTC Baráti Kör jelvényével.
 1. A Rend tagjai vállalják, hogy mind magán, mind közéleti tevékenységük során teljes odaadással folytatják mindazt a Ferencvárosi Torna Clubhoz, illetve az FTC Baráti Köréhez kötődő tevékenységet, amely alapján Rudas Ferenc őket a kitüntető cím viselésére érdemesnek tartotta.
 1. A Rend tagjai célul tűzik ki, hogy az alapító iránti tiszteletből évente kétszer, július 6-ához, Rudas Ferenc születésnapjához és december 3-ához, Ferenc névnaphoz közeli időpontban személyesen is találkoznak és megemlékeznek az alapítóról. Ezen találkozókat alkalmanként egyeztetve az FTC valamely létesítményében szervezik.
 1. A Rudas-rend kitüntető cím viselése élethosszig tart.
 1. A Rend tagjainak rögzített létszámára és az élethosszig tartó jogosultságra tekintettel új kitüntetésre kizárólag rendtag elhalálozása esetén kerül sor.
 1. A rendtagok elhatározott szándéka, hogy a Rudas-rend hosszú távú megmaradása érdekében elhalálozás esetén a létszámot a lehető leghamarabb 23 főre visszaállítják az alábbi eljárási szabályok szerint.
 1. Bármely rendtag jogosult rövid írásos indokolással legfeljebb 3 új személyre javaslatot tenni. Elismert jelöltnek az minősül, aki a rendtagok 50 %-ának támogatását élvezi. A jelölésre és a jelöltet támogató szavazatokra nyitva álló határidő összesen legfeljebb 45 nap. A véglegesített jelöltlistát valamennyi rendtag megkapja és a teljes, azaz a 23 fős kitüntetetti létszámhoz igazodóan legfeljebb 15 napon belül szavazhat egy vagy több jelöltre. A legtöbb szavazatot kapott jelölt/jelöltek lesz/lesznek a Rend új tagja/tagjai, amennyiben a kitüntetés alapjait jelentő elvárásokat és a Rend működési feltételeit elfogadják. A Rudas rend új tagjai számára a 4. pontban említett személyes találkozó keretében történik a kitüntetés és az elismerő oklevél átadása. Az elismerő oklevelet a Rend korelnöke (a legidősebb rendtag) és a Rend korjegyzője (a legfiatalabb rendtag) írja alá.
 1. A jelölési eljárás, illetve általában a Rudas-rend adminisztrációját a legfiatalabb rendtag, a korjegyző fogja össze. A dokumentumokat Neki kell eljuttatni és szükségszerű továbbításukról ő gondoskodik. A jelölés és a szavazás is elektronikus levelezés keretei között zajlik. Az eredményes kapcsolattartás érdekében valamennyi rendtag az elektronikus elérhetőségét folyamatosan élőn tartja és eljuttatja a legfiatalabb rendtag számára.
 1. A Rudas-rend kitüntetések és az elismerő oklevelek új tagoknak szánt újabb 5 (10) példányának elkészíttetését a rendtagok anyagi hozzájárulásából finanszírozzuk. A még fel nem használt kitüntetéseket a legfiatalabb rendtag őrzésében tartjuk.
 1. Bármely a Rend működésével összefüggő esetleges költséget alkalmanként a rend tagjainak önkéntes felajánlásából rendezzük.

A Rend megalapításakor Rudas Ferenc az FTC Baráti Kör elnöke volt. Alapítói szándékában is kiemelésre került, hogy a kitüntetés odaítélésekor szempont volt az FTC Baráti Körért tett tevékenység is. A Baráti Kör elnöksége, Rudas Ferenc halálát követően úgy döntött, hogy a Rend fennmaradása érdekében határozatot hoz a további működésre vonatkozóan. Előzetes egyeztetések alapján az FTC Baráti Kör elnöksége úgy határozott, hogy a Rend tagjai számára átadja a működési szabályok megállapítását és amennyiben a Rend működési szabályzata bemutatásra kerül, úgy korábbi 2016. március 31-dikei határozatukat hatályon kívül helyezik.

Kérjük azon rendtagok közreműködését, akik jelenleg is az FTC Baráti Kör elnökségének tagjai, hogy a mutassák be ezen szabályzatot és intézkedjenek a hivatkozott elnökségi határozat hatályon kívül helyezésére.

Alulírottak a Rend működési szabályzatát ezennel elfogadjuk, ahhoz tartjuk magunkat, annak szellemében végezzük tevékenységünket a Ferencvárosi Torna Clubért, az FTC Baráti Körért!

Budapest, 2017. december 29.